Black Belt 4th-5th Degree Mastery

Ti Ie Chien Li Tie Kuai ( Iron Crutch Li)
Ti Ar Chien Siang Chung Li (Stomping Drunken Fist)
Ti San Chien Chao Kou Chiu (Acrobatic Immortal)
Ti Se Chien Lan Chai He (Flexible Immortal)
Ti Pa Chien He Shiang Ku (Female Immortal)
Chung Kuo Lao
Han Shiang Tze
Chen Tai Chi Chuan -Chen Tai Chi New Generation 83 Posture
Pa Kua Pa Sing Chang -8 Animal Pa Kua Palm
Shaolin Wu Sing Chien -Shaolin 5 Animal Form
Zui Chiang -Drunken Spear of The Immortals
Chiu Chi Sen Pien -9 Link Supreme Whip
Suang Hu Chien -Twin Tiger Swords
Yin Yang Pi Sou Chien -Yin Yang Daggar (White Eyebrow system)
Li Kuei Suang -Li Kuei Double Hero Axes
San Chie Kuen -Three Section Staff
— May Flower Post Training

Sign up now to get a Free Guide on [Your Subject]